Zapytanie

Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2014 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE SYSTEMU B2B

 

Zamawiającym jest:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ASIX” M. Amlicki, J. Stec S.C.

z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy 35-016), przy ulicy Mochnackiego 23, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 813-020-20-77, REGON 690136647,

reprezentowane przez: Mirosława Amlickiego oraz Jerzego Steca

 

Adres do korespondencji

ulica Mochnackiego 23, 35-016 Rzeszów,

e-mail: biuro@asix.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Mirosław Amlicki,  tel.: (017) 852 24 45, e-mail: biuro@asix.pl

           

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia w ramach realizacji projektu: „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego przepływ informacji między firmą ASIX a kontrahentami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 8.2. jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego systemu B2B.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Oferent rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Ostateczny termin wykonania zamówienia to: 31.03.2015r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

W postepowaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci prowadzący działalność gospodarczą i posiadający niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia.

 

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2).

 

Oferta musi zawierać:

 

 1. Pełną nazwę Wykonawcy,
 2. Adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP,
 3. Wynagrodzenie za realizację zamówienia przedstawione jako wynagrodzenie netto oraz brutto – wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy uwzględniać będzie wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN.
 4. Oferta musi zawierać wszystkie składniki kosztowe związane z realizacją oferty przez Oferenta. Zamawiający w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności ani opłat z jakiegokolwiek tytułu w stosunku do Oferenta oprócz tych, które stanowić będą wynagrodzenie związane w wybraną ofertą.
 5. Termin związania ofertą: 90 dni od terminu składania ofert.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
 7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 8. Ofertę należy przedłożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej bądź też osobiście, na adres wskazany w punkcie I niniejszego dokumentu. Dokumenty, którymi Oferent dysponuje w formie papierowej, a są niezbędnymi załącznikami do ofert składanych drogą elektroniczną, należy przedłożyć w formie pliku graficznego oddającego treść dokumentu. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wglądu do oryginałów dokumentów przed podpisaniem umowy na realizację usługi.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie (35-016), przy ulicy Mochnackiego 23,  do dnia 17 kwietnia 2014 r. do godziny 16:00.

 

Na kopercie należy zamieścić:

 • nazwę i adres Zamawiającego
 • nazwę i adres Wykonawcy
 • dopisek „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie systemu B2B”.

Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2014r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie (35-016), przy ulicy Mochnackiego 23.
 2. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Komisyjna ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 kwietnia 2014r., a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie (35-016), przy ulicy Mochnackiego 23.
 4. Zamawiający skontaktuje się ze wszystkimi Wykonawcami nieobecnymi na ogłoszeniu o wyborze oferty i poinformuje ich o ostatecznym rozstrzygnięciu tj. wyłonionym Wykonawcy – w sposób wskazany w pkt VII.
 5. Zawarcie umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. VI. 2 i VIII. 1.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj. cena – 100% wagi

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
 2. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia, Zamawiający unieważni postępowanie i zawiadomi Wykonawców o tym fakcie.

 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

 

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej Korespondencja) Zamawiający i Oferent przekazują pomiędzy sobą pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź elektronicznej, na adres wskazany w punkcie I „Dane Zamawiającego” jako adres do korespondencji. Oferty należy składać w sposób wskazany w pkt V. Załączone do Korespondencji pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. pdf. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed jego upływem.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zapytania ofertowego lub zmianę jego treści/zamknięcia przetargu bez wybrania oferty – bez podania przyczyny. Zmiana treści zapytania ofertowego musi nastąpić przez upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Powyższe zostanie niezwłocznie przekazane wszystkim, którzy otrzymali zapytanie ofertowe/złożyli oferty – w sposób wskazany w pkt VII.

2.  Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.

 1. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
 2. Dodatkowych informacji udziela: Mirosław Amlicki,  tel.: (017) 852 24 45, e-mail: biuro@asix.pl

 

 

dotacje_na_innowacje